Algemene voorwaarden   Tweedehands050.nl  

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tweedehands050.nl gevestigd aan de Rijksweg west 18k te Westerbroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52750728;
   2. klant: de wederpartij die met Tweedehands050.nl een overeenkomst aangaat;
   3. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Tweedehands050.nl en de klant;
   5. website: de website www.Tweedehands050.nl.nl die door Tweedehands050.nl wordt beheerd en waar de klant producten bij Tweedehands050.nl kan bestellen.

 

 • Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tweedehands050.nl en de klant.
  • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Tweedehands050.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

 • Aanbod en productspecificaties
  • Het aanbod van Tweedehands050.nl is vrijblijvend.
  • Kennelijke fouten of vergissingen op de website of in e-mailberichten van Tweedehands050.nl binden Tweedehands050.nl niet.
  • De wezenlijke kenmerken van de producten die worden aangeboden via de website zijn opgenomen in de artikelbeschrijvingen op de website.
  • Tweedehands050.nl kan het assortiment dat op de website wordt aangeboden van tijd tot tijd aanpassen.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
  • Als de klant schriftelijk, per mail of door het plaatsen van de bestelling akkoord gaat met de overeenkomst gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
  • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Tweedehands050.nl de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
  • Indien de klant geen bevestigingse-mail van Tweedehands050.nl heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Tweedehands050.nl.

 

 • Account
  • Indien de klant op de website een account heeft aangemaakt, dan is de klant te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Tweedehands050.nl kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Tweedehands050.nl daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

 • Herroepingsrecht
  • De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Tweedehands050.nl heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
  • Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 6.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  • Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Tweedehands050.nl kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
  • Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Tweedehands050.nl terug te sturen, mits onbeschadigd en ongebruikt. Betreft het een groot product, dan kan de consument Tweedehands050.nl verzoeken het product bij de consument op te halen, dan kosten hiervan zijn te allen tijde voor rekening van de consument, zie ook artikel 6.8.
  • De consument kan ook, zonder eerst Tweedehands050.nl ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 6.1 terugsturen naar Tweedehands050.nl. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  • Indien de consument op elektronische wijze aan Tweedehands050.nl kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Tweedehands050.nl na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
  • Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Tweedehands050.nl overeenkomstig artikel 6.10 aan de consument terugbetaalt.
  • Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
  • Het risico van de retourzending rust bij de consument, tenzij Tweedehands050.nl de producten bij de consument ophaalt.
  • nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Tweedehands050.nl het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + verzendkosten) restitueren. Ontbindt de consument de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de consument gerestitueerd. In geval van het retourneren van een deel van een combinatie waarop korting als geheel werd berekend waarbij de voorwaarde voor de korting vervalt, vervalt deze korting en wordt het voor het geretourneerde onderdeel berekende bedrag gerestitueerd.
  • Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

 • Uitzonderingen op het herroepingsrecht
  • Indien de consument via de website een product besteld heeft dat naar de specificaties van de consument wordt of is vervaardigd of een bestelling geplaatst heeft dat deels bestaat uit een of meerdere maatwerk producten, zoals op maat geknipte kabel en montagerail, dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst ten aanzien van de op maat gemaakte producten te annuleren of te ontbinden en is artikel 6 niet van toepassing.
  • Het bedrijf dat via de website een bestelling heeft geplaatst kan geen beroep doen op het herroepingsrecht.

 

 • Prijzen, verzendkosten en aflevering
  • Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  • De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt, tenzij de bestelling op een van de Waddeneilanden geleverd dient te worden.
  • Indien de klant wenst dat de bestelling op een van de Waddeneilanden geleverd wordt, dan dient de klant contact met Tweedehands050.nl op te nemen om de hoogte van de verzendkosten op te vragen.
  • De bestelling wordt zo veel mogelijk op een donderdag of zaterdag geleverd, maar kan ook op andere dagen worden afgeleverd.
  • De dag voorafgaand aan de aflevering van de bestelling neemt Tweedehands050.nl contact met de klant op om het tijdvlak aan te geven waarin de bestelling afgeleverd wordt. Dit tijdvlak is niet bindend. Het is mogelijk dat de bestelling op de overeengekomen dag buiten het tijdvlak wordt afgeleverd.
  • Indien de bestelling op de overeengekomen dag van aflevering niet bij de klant afgeleverd kan worden door toedoen van de klant, waaronder het niet aanwezig zijn van een persoon die de bestelling in ontvangst kan nemen, dan wordt met de klant een nieuwe afspraak gemaakt voor de aflevering en worden nogmaals de verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.

 

 • Betaling
  • De bestelling kan op de volgende wijzen betaald worden:
   1. middels iDEAL;
   2. aan de postbezorger, bij levering onder rembours. De kosten voor de levering onder rembours komen voor rekening van de klant en worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt;
   3. bij het ophalen van de bestelling door de klant;
   4. indien de bestelling niet via pakketbezorging geleverd wordt, middels pinbetaling bij aflevering.

 

 • Afhalen, levertijd en afnameverplichting
  • Indien de klant tijdens het plaatsen van de bestelling via de website ervoor heeft gekozen om de producten op te halen, dan wordt de klant ervan op de hoogte gesteld wanneer de bestelling gereed is en hij zijn bestelling bij Tweedehands050.nl kan ophalen.
  • Indien Tweedehands050.nl het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Tweedehands050.nl de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Tweedehands050.nl eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
  • De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen, tenzij artikel 6 van toepassing is. Indien de klant de bestelde producten niet afneemt, dan is Tweedehands050.nl gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Tweedehands050.nl het recht om de producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.

 

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  • Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Tweedehands050.nl, totdat alle vorderingen die Tweedehands050.nl op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
  • Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
   1. verpanden;
   2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
   3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  • De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tweedehands050.nl te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tweedehands050.nl veilig te stellen.
  • Indien de klant zijn verplichtingen jegens Tweedehands050.nl niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Tweedehands050.nl gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Tweedehands050.nl op volledige schadevergoeding.
  • Indien Tweedehands050.nl gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Tweedehands050.nl toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Tweedehands050.nl zich bevinden.
  • Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Tweedehands050.nl daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Tweedehands050.nl.
  • De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Tweedehands050.nl toekomende rechten onverlet.

 

 • Conformiteit
  • nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod en/of op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 • Klachten en garantie
  • De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
   1. of de juiste producten zijn geleverd;
   2. of het juiste aantal is geleverd;
   3. of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.
  • Reclames ten aanzien van een bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Tweedehands050.nl kenbaar te worden gemaakt. Toont de klant aan dat de geleverde bestelling niet correct is, dan zal Tweedehands050.nl de ontbrekende delen van de bestelling leveren en/of de juiste producten leveren.
  • Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan Tweedehands050.nl kenbaar te worden gemaakt.
  • De klant is verplicht Tweedehands050.nl de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. Het feit dat Tweedehands050.nl overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Tweedehands050.nl erkent dat de geleverde bestelling incorrect of gebrekkig is.
  • Indien de klant aantoont dat een geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door Tweedehands050.nl, naar zijn keuze, het product vervangen, gerepareerd of de prijs voor het product (deels) gecrediteerd. De aansprakelijkheid van Tweedehands050.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 15.
  • Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
  • Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  • Indien op een geleverd product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan wordt dat voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
  • Een verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tweedehands050.nl kan doen gelden.
  • Indien de klant een beroep wenst te doen op de garantie, dan dient de klant contact op te nemen met de fabrikant van het product. De contactgegevens staan op de website. Op verzoek van de klant kan Tweedehands050.nl zijn medewerking verlenen bij het indienen en afhandelen van een garantieclaim. Tweedehands050.nl is hiertoe niet verplicht.
  • Indien bij het onderzoeken van een klacht of een garantieclaim blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de klacht niet (verder) in behandeling genomen en kan de garantieclaim door de fabrikant worden afgewezen:
   1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of slecht onderhoud van het product;
   2. het product niet correct door de klant en/of door een derde is gemonteerd;
   3. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
   4. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
   5. gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, stroomstoring en blikseminslag;
   6. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde (vernieling);
   7. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties;
   8. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Tweedehands050.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Tweedehands050.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Tweedehands050.nl tegen alle aanspraken ter zake.
  • nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de geleverde producten of door verkeerde montage van de geleverde producten.
  • nl is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product.
  • In geen geval is Tweedehands050.nl aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
  • nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het product, aan andere zaken of voor letselschade die is ontstaan doordat het product is getroffen door bliksem of doordat het product door weersomstandigheden, zoals een storm, los raakt en/of weg waait.
  • nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • nl is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  • Indien Tweedehands050.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tweedehands050.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Tweedehands050.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Tweedehands050.nl beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Tweedehands050.nl of zijn ondergeschikten.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Tweedehands050.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Tweedehands050.nl kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

 • Overmacht
  • nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  • Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van Tweedehands050.nl komen zijn: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; weersinvloeden; natuurrampen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importverboden; stroomstoring; internetstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer; hackerattack of computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen.
  • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Tweedehands050.nl of van een door Tweedehands050.nl ingeschakelde derde partij.

 

 • Contact
  • Voor vragen of voor het indienen van een klacht, kan de klant op de volgende wijzen contact opnemen met Tweedehands050.nl:
   1. Via het telefoonnummer 050-2110426
   2. Via het e-mailadres: [email protected]
   3. Via het contactformulier op de website;
  • Van een vraag en/of klacht die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  • Bij Tweedehands050.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tweedehands050.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 • Opschorting en ontbinding
  • nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Tweedehands050.nl ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  • nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  • Voorts is Tweedehands050.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
  • Indien Tweedehands050.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, dan is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Tweedehands050.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tweedehands050.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tweedehands050.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de overeenkomst tussen Tweedehands050.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Tweedehands050.nl gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Tweedehands050.nl zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Algemene voorwaarden   Tweedehands050.nl  

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tweedehands050.nl gevestigd aan de Rijksweg west 18k te Westerbroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52750728;
   2. klant: de wederpartij die met Tweedehands050.nl een overeenkomst aangaat;
   3. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Tweedehands050.nl en de klant;
   5. website: de website www.Tweedehands050.nl.nl die door Tweedehands050.nl wordt beheerd en waar de klant producten bij Tweedehands050.nl kan bestellen.

 

 • Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tweedehands050.nl en de klant.
  • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Tweedehands050.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

 • Aanbod en productspecificaties
  • Het aanbod van Tweedehands050.nl is vrijblijvend.
  • Kennelijke fouten of vergissingen op de website of in e-mailberichten van Tweedehands050.nl binden Tweedehands050.nl niet.
  • De wezenlijke kenmerken van de producten die worden aangeboden via de website zijn opgenomen in de artikelbeschrijvingen op de website.
  • Tweedehands050.nl kan het assortiment dat op de website wordt aangeboden van tijd tot tijd aanpassen.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
  • Als de klant schriftelijk, per mail of door het plaatsen van de bestelling akkoord gaat met de overeenkomst gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
  • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Tweedehands050.nl de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
  • Indien de klant geen bevestigingse-mail van Tweedehands050.nl heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Tweedehands050.nl.

 

 • Account
  • Indien de klant op de website een account heeft aangemaakt, dan is de klant te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Tweedehands050.nl kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Tweedehands050.nl daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

 • Herroepingsrecht
  • De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Tweedehands050.nl heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
  • Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 6.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  • Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Tweedehands050.nl kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
  • Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Tweedehands050.nl terug te sturen, mits onbeschadigd en ongebruikt. Betreft het een groot product, dan kan de consument Tweedehands050.nl verzoeken het product bij de consument op te halen, dan kosten hiervan zijn te allen tijde voor rekening van de consument, zie ook artikel 6.8.
  • De consument kan ook, zonder eerst Tweedehands050.nl ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 6.1 terugsturen naar Tweedehands050.nl. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  • Indien de consument op elektronische wijze aan Tweedehands050.nl kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Tweedehands050.nl na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
  • Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Tweedehands050.nl overeenkomstig artikel 6.10 aan de consument terugbetaalt.
  • Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
  • Het risico van de retourzending rust bij de consument, tenzij Tweedehands050.nl de producten bij de consument ophaalt.
  • nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Tweedehands050.nl het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + verzendkosten) restitueren. Ontbindt de consument de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de consument gerestitueerd. In geval van het retourneren van een deel van een combinatie waarop korting als geheel werd berekend waarbij de voorwaarde voor de korting vervalt, vervalt deze korting en wordt het voor het geretourneerde onderdeel berekende bedrag gerestitueerd.
  • Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

 • Uitzonderingen op het herroepingsrecht
  • Indien de consument via de website een product besteld heeft dat naar de specificaties van de consument wordt of is vervaardigd of een bestelling geplaatst heeft dat deels bestaat uit een of meerdere maatwerk producten, zoals op maat geknipte kabel en montagerail, dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst ten aanzien van de op maat gemaakte producten te annuleren of te ontbinden en is artikel 6 niet van toepassing.
  • Het bedrijf dat via de website een bestelling heeft geplaatst kan geen beroep doen op het herroepingsrecht.

 

 • Prijzen, verzendkosten en aflevering
  • Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  • De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt, tenzij de bestelling op een van de Waddeneilanden geleverd dient te worden.
  • Indien de klant wenst dat de bestelling op een van de Waddeneilanden geleverd wordt, dan dient de klant contact met Tweedehands050.nl op te nemen om de hoogte van de verzendkosten op te vragen.
  • De bestelling wordt zo veel mogelijk op een donderdag of zaterdag geleverd, maar kan ook op andere dagen worden afgeleverd.
  • De dag voorafgaand aan de aflevering van de bestelling neemt Tweedehands050.nl contact met de klant op om het tijdvlak aan te geven waarin de bestelling afgeleverd wordt. Dit tijdvlak is niet bindend. Het is mogelijk dat de bestelling op de overeengekomen dag buiten het tijdvlak wordt afgeleverd.
  • Indien de bestelling op de overeengekomen dag van aflevering niet bij de klant afgeleverd kan worden door toedoen van de klant, waaronder het niet aanwezig zijn van een persoon die de bestelling in ontvangst kan nemen, dan wordt met de klant een nieuwe afspraak gemaakt voor de aflevering en worden nogmaals de verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.

 

 • Betaling
  • De bestelling kan op de volgende wijzen betaald worden:
   1. middels iDEAL;
   2. aan de postbezorger, bij levering onder rembours. De kosten voor de levering onder rembours komen voor rekening van de klant en worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt;
   3. bij het ophalen van de bestelling door de klant;
   4. indien de bestelling niet via pakketbezorging geleverd wordt, middels pinbetaling bij aflevering.

 

 • Afhalen, levertijd en afnameverplichting
  • Indien de klant tijdens het plaatsen van de bestelling via de website ervoor heeft gekozen om de producten op te halen, dan wordt de klant ervan op de hoogte gesteld wanneer de bestelling gereed is en hij zijn bestelling bij Tweedehands050.nl kan ophalen.
  • Indien Tweedehands050.nl het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Tweedehands050.nl de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Tweedehands050.nl eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
  • De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen, tenzij artikel 6 van toepassing is. Indien de klant de bestelde producten niet afneemt, dan is Tweedehands050.nl gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Tweedehands050.nl het recht om de producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.

 

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  • Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Tweedehands050.nl, totdat alle vorderingen die Tweedehands050.nl op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
  • Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
   1. verpanden;
   2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
   3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  • De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tweedehands050.nl te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tweedehands050.nl veilig te stellen.
  • Indien de klant zijn verplichtingen jegens Tweedehands050.nl niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Tweedehands050.nl gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Tweedehands050.nl op volledige schadevergoeding.
  • Indien Tweedehands050.nl gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Tweedehands050.nl toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Tweedehands050.nl zich bevinden.
  • Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Tweedehands050.nl daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Tweedehands050.nl.
  • De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Tweedehands050.nl toekomende rechten onverlet.

 

 • Conformiteit
  • nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod en/of op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 • Klachten en garantie
  • De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
   1. of de juiste producten zijn geleverd;
   2. of het juiste aantal is geleverd;
   3. of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.
  • Reclames ten aanzien van een bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Tweedehands050.nl kenbaar te worden gemaakt. Toont de klant aan dat de geleverde bestelling niet correct is, dan zal Tweedehands050.nl de ontbrekende delen van de bestelling leveren en/of de juiste producten leveren.
  • Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan Tweedehands050.nl kenbaar te worden gemaakt.
  • De klant is verplicht Tweedehands050.nl de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. Het feit dat Tweedehands050.nl overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Tweedehands050.nl erkent dat de geleverde bestelling incorrect of gebrekkig is.
  • Indien de klant aantoont dat een geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door Tweedehands050.nl, naar zijn keuze, het product vervangen, gerepareerd of de prijs voor het product (deels) gecrediteerd. De aansprakelijkheid van Tweedehands050.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 15.
  • Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
  • Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  • Indien op een geleverd product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan wordt dat voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
  • Een verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tweedehands050.nl kan doen gelden.
  • Indien de klant een beroep wenst te doen op de garantie, dan dient de klant contact op te nemen met de fabrikant van het product. De contactgegevens staan op de website. Op verzoek van de klant kan Tweedehands050.nl zijn medewerking verlenen bij het indienen en afhandelen van een garantieclaim. Tweedehands050.nl is hiertoe niet verplicht.
  • Indien bij het onderzoeken van een klacht of een garantieclaim blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de klacht niet (verder) in behandeling genomen en kan de garantieclaim door de fabrikant worden afgewezen:
   1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of slecht onderhoud van het product;
   2. het product niet correct door de klant en/of door een derde is gemonteerd;
   3. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
   4. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
   5. gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, stroomstoring en blikseminslag;
   6. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde (vernieling);
   7. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties;
   8. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Tweedehands050.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Tweedehands050.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Tweedehands050.nl tegen alle aanspraken ter zake.
  • nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de geleverde producten of door verkeerde montage van de geleverde producten.
  • nl is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product.
  • In geen geval is Tweedehands050.nl aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
  • nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het product, aan andere zaken of voor letselschade die is ontstaan doordat het product is getroffen door bliksem of doordat het product door weersomstandigheden, zoals een storm, los raakt en/of weg waait.
  • nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • nl is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  • Indien Tweedehands050.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tweedehands050.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Tweedehands050.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Tweedehands050.nl beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Tweedehands050.nl of zijn ondergeschikten.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Tweedehands050.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Tweedehands050.nl kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

 • Overmacht
  • nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  • Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van Tweedehands050.nl komen zijn: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; weersinvloeden; natuurrampen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importverboden; stroomstoring; internetstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer; hackerattack of computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen.
  • Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Tweedehands050.nl of van een door Tweedehands050.nl ingeschakelde derde partij.

 

 • Contact
  • Voor vragen of voor het indienen van een klacht, kan de klant op de volgende wijzen contact opnemen met Tweedehands050.nl:
   1. Via het telefoonnummer 0617669893
   2. Via het e-mailadres: [email protected]
   3. Via het contactformulier op de website;
  • Van een vraag en/of klacht die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  • Bij Tweedehands050.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tweedehands050.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 • Opschorting en ontbinding
  • nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Tweedehands050.nl ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  • nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  • Voorts is Tweedehands050.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
  • Indien Tweedehands050.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, dan is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Tweedehands050.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tweedehands050.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tweedehands050.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de overeenkomst tussen Tweedehands050.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Tweedehands050.nl gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Tweedehands050.nl zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

2 thoughts on “About

Geef een reactie